Shree Kshetra Bhimashankar Shree Kshetra Bhimashankar Shree Kshetra Bhimashankar Shree Kshetra Bhimashankar
OM. Tryambakam yajamahe,
Sugandhim pushti-vardhanam,
Urvarukamiva bandhanan,
Mrityor mukshiya mamritat